หน้าหลัก

คณะกรรมการ

ข่าวสารต่างๆของชมรม

ภาพกิจกรรมชมรม

สมัครสมาชิก

เกี่ยวกับชมรม

 
 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการบริหาร

       
   

ประธานชมรม

นายนพดล คำแก้ว

   

รองประธาน

นายสุรศักดิ์ กุลศรี

เลขานุการ

นายศุภชัย บุญนุ่ม

เหรัญญิก

นายจักรพรรณ สัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์

นายนรากร คีรีกุลวงค์

นายทะเบียน

นายอิทธิพล ทิพย์รองพล

ปฏิคม

นายอัมรินทร์ ดอกแย้ม

ปฏิคม

นายพิเชษฐ์ กาญจนา

ประสานงานเขตบ่อผุด

นายวิเชียร สำแดง

ประสานงานเขตแม่น้ำ

นายมานะ แพรกเมือง

ประสานงานเขตเฉวง

นายวิลาศศิลป์ ขวยไพบูลย์

 

ประสานงานเขตเฉวง

นายสุเมศ เนียมมุณี

ประสานงานเขตหน้าทอน

นายสุริยา ใจดี

 

ประสานงานเขตเชิงมนต์

นายสมชาย ศรีสมโภชน์

ประสานงานเขตเชิงมนต์

นายธวัชชัย อินพรหม

         
         

 

Engineering Club Of Koh Samui