หน้าหลัก

คณะกรรมการ

ข่าวสารต่างๆของชมรม

ภาพกิจกรรมชมรม

สมัครสมาชิก

เกี่ยวกับชมรม

 
 
 
 
 
 
 
 

จรรยาบรรณช่าง

  จรรยาบรรณช่าง ข้อ 1

" หัวหน้าช่างต้องรับผิดชอบ และให้ความสำคัญเป็นอันดับแรก ต่อสวัสดิภาพ สุขภาพ ความปลอดภัยของสาธารณชน และสิ่งแวดล้อม"

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้ หัวหน้าช่างต้อง
1.หลีกเลี่ยงไม่รับงานที่จะก่อให้เกิดความไม่เป็นธรรม และความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ของผู้ว่าจ้างกับผลประโยชน์ของสาธารณชน
2.ทำงานให้สอดคล้องกับหลักปฏิบัติในการประกอบวิชาชีพที่เป็นที่ยอมรับโดยให้ ความระมัดระวังในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยของชีวิต และสุขภาพของคนงาน และสาธารณชน รวมถึงทรัพย์สินซึ่งอาจจะได้รับผลกระทบจากงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
3.พยายามป้องกันความเสียหายที่จะเกิดแก่สาธารณชน โดยการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องให้ทราบถึงสถานการณ์อันอาจจะก่อให้ เกิดอันตรายแก่สาธารณชนขึ้นได้
4.ขจัดการเผยแพร่ข่าวสารอันเป็นเท็จ หรือข่าวสารที่ขยายเกินความจริง หรือไม่ยุติธรรม
5.มีส่วนร่วมในการอภิปรายในที่สาธารณะ เกี่ยวกับเรื่องทางวิชาชีพในขอบเขตที่ตนเชี่ยวชาญ ทั้งนี้โดยพิจารณาแล้วเห็นว่าการกระทำเช่นนี้จะเป็นการส่งเสริมคุณภาพชีวิต ที่ดีของสาธารณชน

 จรรยาบรรณช่าง ข้อ 2

" หัวหน้าช่างต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง"

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้ หัวหน้าช่างต้อง
1.แถลงถึงความคิดเห็นทางวิชาชีพต่อสาธารณชน เฉพาะเมื่อตนได้ทราบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับเรื่องที่ แถลงนั้นอย่างถ่องแท้แล้ว
2.ผู้ที่เป็นพยานในศาลต้องให้ถ้อยคำต่อศาลด้วยข้อมูลที่ถูกต้อง และเฉพาะที่ได้รู้ชัดแจ้งเท่านั้น แต่จรรยาบรรณข้อนี้ไม่ได้ห้ามการตอบข้อซักถามที่ต้องใช้การคาดคะเนและพินิจ พิจารณาโดยอาศัยความรู้ และประสบการณ์ของตนเอง และความรู้ที่เกี่ยวข้องในวงกว้าง
3.เปิดเผยถึงผลประโยชน์ใดๆ ที่ตนเกี่ยวข้อง ที่อาจจะมีผลกระทบต่อดุลยพินิจของตนในเรื่องทางเทคนิคที่ตนกำลังแถลง หรือประจักษ์พยานอยู่

จรรยาบรรณช่าง ข้อ 3

" หัวหน้าช่างต้องดำรงและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพ"

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้ หัวหน้าช่างต้อง
1.ปฏิบัติงานที่ได้รับทำ อย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการของวิชาชีพ โดยเคร่งครัด
2.ประกอบวิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่ใช้วิชาชีพในทางที่ผิดกฎหมาย
3.หลีกเลี่ยงการกระทำใดๆ ที่จะนำความเสื่อมเสียมาสู่วิชาชีพ
4.ไม่โฆษณาผลงานของตนเองในลักษณะที่เป็นการโอ้อวด
5.ไม่พัวพันเกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือประกอบการใดๆ ซึ่งตนรู้อยู่ว่าเป็นการหลอกลวงหรือไม่สุจริต
6.ไม่อาศัยการคบหาสมาคมกับบุคคลอื่นๆ หรือหน่วยงานอื่นๆ เพื่อปกปิดการกระทำที่ผิดจรรยาบรรณ
7.ไม่ประกอบวิชาชีพร่วมกับหัวหน้าช่างที่ปฏิบัติตนผิดจรรยาบรรณ และต้องรายงานต่อหัวหน้างาน เมื่อพบว่ามีกระทำผิดจรรยาบรรณ

จรรยาบรรณช่าง ข้อ 4

" หัวหน้าช่างต้องปฏิบัติงานเฉพาะที่ตนมีความรู้ความสามารถเท่านั้น"

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้ หัวหน้าช่างต้อง
1.ไม่ประกอบอาชีพเกินความรู้ความสามารถที่ตนเองจะทำได้
2.ในกรณีที่งานที่ได้รับมอบหมายมานั้น ต้องการความรู้ความสามารถ หรือประสบการณ์อย่างอื่น นอกเหนือจากที่ตนเชี่ยวชาญ หัวหน้าช่างต้องแจ้งให้ผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้าของตนทราบอย่างตรงไปตรงมา อีกทั้งแนะนำให้รู้จักผู้ที่เหมาะสมกับงานนั้น

จรรยาบรรณช่าง ข้อ 5

" หัวหน้าช่างต้องสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพจากคุณค่าของงาน และต้องไม่แข่งขันกันอย่างไม่ยุติธรรม"

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้ หัวหน้าช่างต้อง
1.ไม่ใช้ข้อได้เปรียบหรือตำแหน่งอันมีอภิสิทธิ์ ไปแย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพคนอื่นๆ
2.ไม่แอบอ้างผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน โดยยึดหลักไว้เสมอว่างานใดที่ผู้ใดผู้หนึ่งทำไว้จะต้องให้เกียรติถือว่าเป็นผลงานของผู้นั้น
3.ไม่กระทำการใดๆ อันอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียง ความก้าวหน้า หรือการปฏิบัติวิชาชีพอื่น
4.ไม่ปลอมแปลงและไม่ให้ข้อมูลที่ผิดพลาดเกี่ยวกับคุณสมบัติ ประสบการณ์ หรือภาระความรับผิดชอบที่ผ่านมาของตน
5.ไม่รับทำงานหรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับผู้ประกอบอาชพคนอื่นทำอยู่แล้ว เว้นแต่เป็นการปฏิบัติหน้าที่ หรือได้แจ้งให้ผู้ประกอบการวิชาชีพนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว
6.ไม่แทรกแซงงานของหัวหน้าช่างอื่น เมื่อทราบว่างานนั้นมีหัวหน้าช่างอื่นทำงานนั้นอยู่แล้ว ยกเว้นเมื่อผู้ว่าจ้างได้บแกเลิกการจ้างกับหัวหน้าช่างผู้นั้นเป็นลายลักษณ์ อักษรเรียบร้อยแล้ว
7.ไม่แข่งขันกับหัวหน้าช่างอื่นด้วยการตัดราคาค่าจ้างของตนให้ต่ำกว่า โดยเฉพาะเมื่อทราบอัตราค่าจ้างของผู้นั้นแล้ว
8.ไม่ใช้อิทธิพลใดๆ ในการแข่งขันกับหัวหน้าช่างอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งงานนั้น
9.ไม่เสนอสิ่งตอบแทนใดๆ ทั้งโดยตรงและโดยอ้อม เพื่อให้ได้งานมาทำ
10.ไม่วิพากษ์วิจารณ์งานของหัวหน้าช่างอื่นต่อสาธารณะ เว้นแต่จะเป็นการปฏิบัติ
11.พึงรับงานจากผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า โดยคำนึงถึงความเป็นอิสระเชิงวิชาชีพเป็นสำคัญ

จรรยาบรรณช่าง ข้อ 6

" หัวหน้าช่างต้องรับผิดชอบต่องานและผลงานในวิชาชีพของตน"

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้ ต้อง
1.คำนึงอยู่เสมอว่างานทุกอย่างที่ทำไปนั้น ตนต้องรับผิดชอบตลอดอายุการใช้งานตามวัตถุประสงค์การใช้งานเดิม
2.คำนึงอยู่เสมอว่าผลงานที่ตนจะต้องรับผิดชอบนั้น อาจจะได้รับผลกระทบจากภัยธรรมชาติ และสิ่งที่คาดไม่ถึงในอนาคต
3.ติดตามผลงานจากการออกแบบ หรือการให้คำปรึกษาของตน ตลอดระยะเวลาที่ผลงานั้นยังมีการใช้งานอยู่ หากทราบว่ามีข้อบกพร่องใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ผู้ว่าจ้าง หรือลูกค้า หรือแกสาธารณชน หัวหน้าช่างต้องเร่งรัดจัดการเพื่อให้มีการแก้ไข โดยไม่ต้องให้เจ้าของงานทักท้วงก่อน

จรรยาบรรณช่าง ข้อ 7
" หัวหน้าช่างต้องใช้ความรู้และความชำนาญในงานวิชาชีพอย่างซื่อตรง เพื่อผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า ซึ่งตนปฏิบัติงานให้เสมือนเป็นตัวแทนที่ซื่อตรงหรือเป็นผู้ที่ได้รับความไว้ วางใจ"

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้ ต้อง
1.ซื่อตรงต่อผู้ว่าจ้างหรือลูกค้า เมื่อปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่ตนเป็นตัวแทนหรือผู้ได้รับความไว้วางใจจากบุคคลเหล่านั้น
2.แสดงสถานะของตนให้ผู้ว่าจ้างทราบก่อนที่จะรับดำเนินการ ในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งให้ตัดสินงานหรือสิ่งอื่นที่ตนอาจจะมีผลประโยชน์ เกี่ยวข้องอยู่ด้วย
3.รับผิดชอบในความเพียงพอทางเทคนิคของงานวิชาชีพ โดยแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนเป็นลายลักษณ์อักษร ถึงผลที่จะเกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากผู้มีอำนาจเหนือกว่ามีความ เห็นเป็นอย่างอื่น
4.ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนรับทำ เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
5.ไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นผู้รับเหมาหรือร่วมทุน ในการประกวดราคางานซึ่งตนเป็นผู้รับผิดชอบ นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง
6.ไม่รับค่าตอบแทนเป็นเงินหรือสิ่งอื่นใด จากผู้ว่าจ้างหลายรายในการให้บริการงานชิ้นเดียวกัน นอกจากจะได้รับอนุญาตจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว

7.ไม่เรียก รับ หรือยอกรับทรัพย์สิน ของกำนัล หรือผลประโยชน์ใดๆ สำหรับตนหรือพวกพ้องของตนจากผู้รับเหมา ตัวแทนของผู้รับเหมา ผู้ขายวัสดุอุปกรณ์ หรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องกับงานที่ตนรับผิดชอบอยู่
8.แนะนำผู้ว่าจ้างของตนให้จ้างผู้เชี่ยวชาญมาดำเนินการสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อผู้ว่าจ้างและให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่
9.ต้องเสนอผลการศึกษาโครงการตามความเป็นจริงทุกประการ โดยไม่มีการบิดเบือนใดๆ
10.แจ้งให้ผู้ว่าจ้างของตนทราบทันทีถึงกิจกรรมใดๆ ซึ่งตนมีส่วนได้ส่วนเสียและอาจจะเป็นคู่แข่งหรือมีผลกระทบต่อธุรกิจของผู้ ว่าจ้าง และต้องไม่ยอมให้ผลประโยชน์ของธุรกิจใดๆ มีอิทธิพลเหนือการตัดสินใจเกี่ยวกับงานที่ตนทำอยู่

จรรยาบรรณช่าง ข้อ 8

"หัวหน้าช่างพึงพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาที่ประกอบ วิชาชีพ และให้ความสำคัญในการช่วยเหลือส่งเสริมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ให้แก่หัวหน้าช่างในความดูแลของตนอย่างจริงจัง"

เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ของจรรยาบรรณข้อนี้ ต้อง
1.พัฒนาตนเองในด้านความรู้และความก้าวหน้าในวิชาชีพ
2.เผยแพร่ความรู้วิชาชีพ
3.ให้ความร่วมมือในการส่งเสริมวิชาชีพ โดยการแลกเปลี่ยนข่าวสารความรู้และประสบการณ์กับผู้อื่น
4.สนับสนุนให้ลูกจ้างหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในงานวิชาชีพของตนได้ศึกษาต่อ
5.สนับสนุนนิสิตนักศึกษา ในการเพิ่มพูนความรู้ด้านวิชาชีพ
6.สนับสนุนโครงการและกิจการด้านหัวหน้าช่างขององค์กรวิชาชีพ และสถาบันการศึกษาต่างๆ

 

 

Engineering Club Of Koh Samui